Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo 

                   Titula najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini u kategoriji srednjih škola za 2015/2016. godinu!                               

Pravila škole i preporuka nekoliko bitnih članova Pravila

 Važeća Pravila škole --> LINK (nova, pripremljena, Pravila škole treba da odobri Ministarstvo za obazovanje, nauku i mlade)

Preporučujemo...

Iz PRAVILA Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo


Član 143. (Pravdanje izostanaka)
(1)   Za izostajanje sa  nastave roditelj ili staratelj učenika dužan je dostaviti opravdanje
(2)   Ako roditelj odnosno staratelj učenika ne dostave odgovarajuće opravdanje u roku od osam dana od dana izostajanja, a najkasnije do kraja tekuće sedmice (za pravdanje časova iz prethodne sedmice), takvi izostanci se smatraju neopravdanim, osim u slučaju dužeg bolovanja o kojem je informisan razrednik, a koje se dokazuje  na osnovu ispričnice nadležne zdravstvene ustanove. 

Član 144. (Načini pravdanja izostanaka)
(1)   Izostanci sa nastave pravdaju se pismenim ljekarskim uvjerenjem kada je u pitanju bolest koja traje duže od tri dana ukupno u jednom polugodištu, kada je u pitanju određena društvena obaveza, pravdanje se vrši predočenjem poziva.
(2)   Usmeno pravdanje roditelja se vrši kada je u pitanju neki privatni opravdani izostanak ili neki drugi razlog samo do tri dana uzastopno.
(3)   Izostanke pravda razrednik, a ukoliko su ovakva pravdanja učestala razrednik može da traži dodatna uvjerenja ili da pravdanje ne prihvati. 

Član 145. (Nadležnosti razrednika, direktora i Nastavničkog vijeća u pravdanju izostanaka) 
Izostanak do tri dana odobrava razrednik, do sedam dana direktor, a više od sedam dana Nastavničko vijeće škole, cijeneći opravdanost razloga za odsustovanje sa nastave i blagovremenost najave (pismeni zahtjev dostavljen na protokol). 

Član 70. (Učenici sa specijalnim statusom)
(1)  Redovni učenici Škole mogu imati  specijalan status.
(2)  Redovni učenici Škole  koji su proglašeni perspektivnim i vrhunskim sportistima, izuzetnim umjetničkim talentima i nadarenim učenicima s vrhunskim rezultatima  na kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju u Školi mogu imati i specijalni status.
(3)  Specijalni status iz stava (1) ovog člana dodjeljuje se učenicima Škole na osnovu odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo kojom je učenik proglašen perspektivnim ili vrhunskim sportistom, odnosno odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo  kojom je učenik Škole  proglašen izuzetnim talentom i nadarenim učenikom, u skladu sa ostvarenim rezultatima.
(4)  Specijalni status učenika  iz ovog člana na početku svake školske godine,  na zahtjev učenika/ njegovog roditelja-staratelja kojim je dokazano ispunjenje uvjeta za stjecanje ovog statusa, svojom odlukom potvrđuje  Nastavničko vijeće.
(5)  Na osnovu odluke iz prethodnog stava ovog člana  Škola će učenicima sa specijalnim statusom, na njihov obrazloženi zahtjev dostavljen zajedno sa pratećom dokumentacijom (poziv na takmičenje, potvrda o učešću na takmičenju i dr.)  odobriti dugoročno ili kratkoročno odsustvovanje s nastave radi pripremanja i učešća na takmičenjima (za svaki događaj poseban zahtjev).
(6)  Učenicima  koji su u skladu sa odredbama Zakona i ovih Pravila  stekli  specijalni status, Škola će dati mogućnost da posebno organizovanim praćenjem nastave i ocjenjivanjem, odnosno organiziranjem instruktivno-konsultativne nastave i polaganja predmetnih ispita u toku školske godine,  završe odgovarajući razred.

Znanje se množi dijeljenjem!

Tko želi nešto naučiti, naći će način; 
tko ne želi, naći će izliku. (Pablo Picasso)

Učenje bez razmišljanja je prazno, 
razmišljanje bez učenja je opasno. (Lao Tse)

Korijeni učenja su gorki, 
ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Kad poučavamo druge, 
učimo i sami. (Seneka)